<< Komunikaty

2020-11-27

TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY

BNP PARIBAS GROUP SERVICE CENTER S.A. DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

  Zarząd BNP Paribas Group Service Center S.A. z siedzibą w Warszawie („GSC”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 r. poz. 875), wzywa wszystkich akcjonariuszy GSC posiadających niezdematerializowane akcje GSC do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać osobiście w siedzibie GSC, pod adresem: ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10-16.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Bank wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.