Noty Prawne

BNP Paribas Group Service Center S.A. (dalej zwany "spółką") oświadcza, że treści opublikowane na stronach niniejszego serwisu (www.bnpparibasgsc.pl) mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty spółki w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Osoba zainteresowana szerszymi informacjami na temat produktów i usług powinna skontaktować się z centrum telefonicznym.

Spółka nie ma wpływu na treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym serwisie.

Niniejszy serwis – jego wizerunek graficzny oraz zawartość są własnością BNP Paribas Group Service Center S.A., a kopiowanie go w całości lub w części wymaga uprzedniej zgody Spółki.

BNP Paribas Group Service Center Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000022784, posiadający NIP 527-20-98-665, REGON 012903980 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4 878 240 zł, w całości wpłacony.